Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Euroopa Liidu statistika

Euroopa statistikasüsteemi logoEuroopa statistikasüsteem (ESS) on partnerlus ühenduse statistikaasutuse (komisjon (Eurostat)), riiklike statistikaametite ja muude siseriiklike asutuste vahel, kes vastutavad igas liikmesriigis Euroopa statistika arendamise, tegemise ja levitamise eest. ESSi eesmärk on pakkuda võrreldavat statistikat ELi tasandil. Liikmesriigid koguvad andmeid ja koostavad statistikat siseriiklikuks ja ELi otstarbeks. ESS toimib võrgustikuna, milles Eurostati roll on olla teenäitaja statistika harmoneerimisel tihedas koostöös riiklike statistikaasutustega.

Eurostati (Euroopa Liidu statistikaameti) ülesanne on pakkuda Euroopa Liidule Euroopa tasandil statistikat. Euroopa statistikasüsteemi (ESS) statistika harmoneerimine ühtse metoodika järgi muudab statistika võrreldavaks.

Euroopa Liidu statistika tugikeskus Eestis on Statistikaamet.

Allpool leiate enam nõutud statistikat Euroopa kohta. Tabelid uuenevad vastavalt sellele, kuidas uuenevad andmed Eurostati andmebaasis. Materjal on liigitatud vastavalt Eesti statistikavaldkondade liigitusele. Eraldi on avaldatud strateegia „Euroopa 2020“ näitajad. Kõigi tabelite juures on link „Lisainformatsioon Eurostati veebilehel“, mis viib vastava tabelini Eurostati veebilehel, kust leiate vajadusel detailsemat informatsiooni ja saate tabeleid alla laadida.

Majandus

Energeetika

Hinnad

Infotehnoloogia ja side

Palk ja tööjõukulu

Põllumajandus

Rahandus

Rahvamajanduse arvepidamine

Transport

Turism, majutus ja toitlustus

Tööstus

Väliskaubandus

Rahvastik

Rahvastikunäitajad ja koosseis

Rahvastikusündmused

Sotsiaalelu

Haridus

Leibkonnad

Sissetulek

Sotsiaalne kaitse

Sotsiaalne tõrjutus ja vaesus

Tervis

Tööturg

Õigus ja turvalisus