Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2018

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2018

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

2017

Mihkel Servinski. Tööturg Lõuna-Eestis. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

Selle artikli eesmärk on kirjeldada Lõuna-Eesti tööturgu. Andmete peamine allikas on Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu tulemused. Samuti on kasutatud teiste Statistikaameti uuringute andmeid ja Eesti Töötukassa andmeid.

2016

Mihkel Servinski. Pärnu maakonna rahvastik. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2016

Artikkel keskendub Pärnu maakonna demograafilisele olukorrale, vaatluse all on periood 2000–2015. Mõned olulised trendid on esile toodud ka pikema ajavahemiku kohta.

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Greta Tischler. Eesti piirkondlik areng 1991–2016. – Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2016

Traditsiooniliselt avaldab Statistikaamet oma iga-aastases kogumikus „Eesti piirkondlik areng“ ülevaate kehtiva regionaalarengu strateegia täitmisest. Et 2016. aastal möödus 25 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning riigireformi osana alustati haldusreformi elluviimist Eestis, siis käsitletakse selles kogumikus Eesti piirkondlikku arengut tavalisest pikemalt.

2015

Mihkel Servinski, Märt Leesment. Eesti piirkondlik areng, regionaalarengu strateegia ja statistika. – Eesti piirkondlik areng. 2015. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2015

Statistikaamet on igal aastal avaldanud ülevaate Eesti regionaalarengu strateegia statistiliselt mõõdetavate eesmärkide täitmisest kogumikus „Eesti piirkondlik areng. Regional Development in Estonia“. Et praegu on tegemist Eesti regionaalarengu uue strateegia vastuvõtmisele järgneva aastaga, on kohane vaadata piirkondlikku arengut mõlema strateegia valguses.

Mihkel Servinski, Anu Tõnurist, Koit Meres, Kaarel Lehtsalu. Viljandi vald stardijoonel . – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/15. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2015

Viljandi vald moodustus 5. novembril 2013. aastal Paistu, Pärsti, Viiratsi ja Saarepeedi valla ühinemisel. Vallavalitsus alustas tööd 3. jaanuaril 2014. Arvestades sellega, et statistilised andmed tekivad ajalise viitega, on 2015. aasta algul paras aeg statistika abil kirjeldada olukorda nelja valla ühinemisel ehk seda, missugune oli Viljandi valla stardipositsioon.

2014

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Eesti suuremad linnad võrdluses naaberriikide suuremate linnadega. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2014

Artikkel annab järjekordse ülevaate projekti Urban Audit käigus kogutud andmetest ja sellest, millised on Eesti kolm rahvaarvult suuremat linna – Tallinn, Tartu ja Narva – võrdluses Leedu, Läti, Rootsi ja Soome suuremate linnadega.

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Tallinn ja selle linnaosad. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2014

Artikkel annab järjekordse ülevaate projekti Urban Audit käigus kogutud andmetest ja sellest, milline näeb nende põhjal välja Eesti pealinn Tallinn. Tallinna linnaosi võrreldakse omavahel näitajate alusel, millega Eurostat võrdleb Euroopa Liidu suuremate linnade linnaosasid.

2013

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Elukvaliteet Tallinnas ja teistes Euroopa Liidu riikide pealinnades. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/13. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2013

Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike rahuloluküsitluse tulemustest. Neist on näha, et tallinlased on oma linnaga rahul, kuid paljudes Euroopa Liidu riikide pealinnades on rahulolu oma linnaga suurem kui Tallinnas. Tallinlased on kõige rohkem rahul kaupluste kättesaadavuse ja kultuurirajatistega. Tööd ja sobiva hinnaga head elamispinda on siin aga keeruline leida. Linna probleemsemate valdkondadena toovad elanikud esile teid ning tervishoiuteenuseid.

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Tõmbekeskuste Eesti Viljandimaa näitel. – Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Haldusreform – või siis haldusterritoriaalne või omavalitsuskorralduse reform, mida on vahel ka riigireformiks nimetatud – on Eesti piirkondliku arengu kesksemaid teemasid. Nimetuste paljusus näitab, et valitseb teatud segadus ja et igaüks neist tähistab mõnevõrra erinevat sisu, kuigi reformi peamine objekt – kohaliku omavalitsuse korraldus, laiemalt riigikorraldus – on kõikide puhul sama. Tegelikult on halduskorralduse teema väga vana, omavalitsuskorraldusega tegeleti sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal ja on tegeletud pidevalt ka taasiseseisvumise järel. Selle mahuka ja keerulise ainese kohta on kaitstud doktori- ja magistritöid, kirjutatud monograafiaid. Ka Nõukogude Liidu ajal oli Eesti territooriumi halduskorraldus pidevas muutumises.

Mihkel Servinski, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Mari-Liis Otsing. Rahvastiku paiknemine ja rahvaarv. – Pilte rahvaloendusest. Census Snapshots, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Artikli peamine eesmärk on anda ülevaade rahvastiku paiknemisest Eestis. Rahvastiku paiknemist käsitledes räägitakse enamasti sellest, kuidas jaguneb rahvastik asustus- ja haldusüksuste vahel, milline on linna- ja maarahvastiku suhe ning milline on rahvastiku asustustihedus. Artikli autorid kasutavad rahvastiku paiknemise analüüsiks nii traditsioonilisi kui ka Eestis vähe kasutatud meetodeid.

2012

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Eesti ja tema naaberriikide haridusstatistika projektis Urban Audit. – Eesti piirkondlik areng. 2012. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2012

Artiklis antakse ülevaade Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi ja Euroopa Statistikaameti (Eurostat) projektist Urban Audit ning selle käigus kogutud haridusstatistika näitajatest. Kuna artikli maht ei võimalda vaadelda kõikide projektis osalevate riikide ja linnade andmeid, siis on tehtud valik ja vaadeldud Eesti, Leedu, Läti, Rootsi ja Soome riigi ja nende mõnede linnade andmeid (kaart 1). Kui projekti käigus kogutud andmed on olemas ka Eesti maakondade kohta, vaadeldakse artikli viimases osas eraldi neidki.

Mihkel Servinski. Rahvastiku areng ja Eesti meedia. Ettekanne Eesti Statistikaseltsi konverentsil 27. septembril 2012 Tartus

2000. aastal oli mul võimalus külastada maailmanäitust EXPO. Täiesti juhuslikult sattusin esimesena Islandi paviljoni. Spiraalne tee viis järjest kõrgemale ja kõrgemale ning pilku alla heites avanes üha uus vaade saarele. Paviljon tundus üsna mõttetu. Siis avastasin kõrvalkäikudes arvutid ja muu väljapandu, tänu millele võis saareriigi kohta saada väga üksikasjalikku infot. Koos üldvaatega hakkas asi mängima. Nüüd avastan järjest rohkem, et väga sageli vaidleme detailide üle ja ei mõtle üldse, kuidas need üldisesse plaani sobituvad.

Mihkel Servinski. Haigla Viljandis praegu ja 30 aasta pärast. Ettekanne konverentsil „Üldhaigla õnn ja õnnetus“ 21. septembril 2012 Viljandis

Olen Mihkel Servinski. Töötan Statistikaametis ja elan Paistu vallas Sultsi külas. Hariduselt olen nagu proua Kantsler insener-ökonomist, mida iganes see imelik sõnaühend tähendab. Konverentsi korraldajad palusid mul rääkida maakondlikust vaatest meditsiinile Viljandis. Täpsustamata jäeti, kas statistiku või maakonna elaniku vaade. Järgnev jutt on pigem maakonna elaniku vaade, kuigi mõnest arvust pääsu pole.

Mihkel Servinski, Helerin Rannala. Viljandi maakonna ja Viljandi linna rahvastiku areng. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/12. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2012

Artiklis käsitletakse rahvastikuarengut Viljandi maakonnas ja Viljandi linnas. Kuna samalaadsed trendid on iseloomulikud paljudele Eesti maakondadele, võib artiklis kasutatud mõttearendusi ja järeldusi laiendada ka nendele.

2011

Mihkel Servinski. Igaüks loeb! Kõpu vald. – Eesti piirkondlik areng. 2011. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2011

Mihkel Servinski. Maakonna arengunäitajad. Ettekanne Valgamaa arengukonverentsil 3. juunil 2011

Mihkel Servinski, Merli Reidolf, Garri Raagmaa. Setomaa om hüä elamise, olõmisõ ja tulõmisõ kotus. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/2011. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2011

Ajaloolise Setomaa Eestisse jääv osa hõlmab 1,41% Eesti pindalast ja seal elab 0,31% Eesti elanikest. Need on üsna väikesed arvud. Mõelgem aga korraks Euroopa Liidule: Eesti osatähtsus Euroopa Liidu pindalas on 1,03% ja rahvastikus 0,27% ehk teisiti öeldes on Setomaa Eestis üsna täpselt sama suur kui Eesti Euroopa Liidus.

2010

Mihkel Servinski. Välisosalusega äriühingud Valga maakonnas 2007. aastal. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/2010. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2010

Eesti majanduse tugevus sõltub teiste faktorite kõrval sellestki, kui atraktiivsed on Eesti eri piirkonnad välisinvestoritele. Artikkel annab ülevaate välisosalusega ettevõtetest Valga maakonnas 2007. aastal, täheldades muuhulgas, et vaatamata asukohale jääb Läti investeeringute osa Valgamaa ettevõtluses Soomest oluliselt väiksemaks.

Mihkel Servinski. Eesti piirkondlik areng. – Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2010

Merli Reidolf, Mihkel Servinski. Inimvara Tartu maakonnas. – Eesti piirkondlik areng. 2010. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2010

2009

Helmut Hallemaa, Mihkel Servinski. Mittetulundusühendused ja kodanikuühiskonna areng. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/2009. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2009

2008

Mihkel Servinski. Eesti, Leedu ja Läti tööturu põhinäitajad ja piirkondlikud erinevused. – Maakonnad arvudes. 2003–2007. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2008

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Krista Valdvee. Strateegiliste eesmärkide täitmisest Viljandi maakonnas. – Viljandimaa arengus. Viljandi: Viljandi Maavalitsus, 2008

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Krista Valdvee. Viljandimaa 10 aastat hiljem. – Viljandimaa arengus. Viljandi: Viljandi Maavalitsus, 2008

2007

Kristi Lehto, Mihkel Servinski. Mehed ja naised. Tööturg ja palk. – Linnad ja vallad arvudes. 2007. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2007

Mihkel Servinski. Ürgses rütmis. – Maakonnad arvudes. 2002–2006. Counties in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2007

Mihkel Servinski, Kristi Lehto, Helmut Hallemaa. Sotsiaalse sidususe piirkondlik areng. – Sotsiaaltrendid 4. Tallinn: Statistikaamet, 2007

Mihkel Servinski, Mare Kusma. Eesti tööturu areng. Eesti Statistika Kuukiri. 8/07. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2007

2006

Merli Mäger, Mihkel Servinski, Garri Raagmaa, Andrus Saar, Kadri Koreinik. Ulata õng ja õpeta seda kasutama. – Linnad ja vallad arvudes. 2006. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski. Suurenev väline surve Eesti tööturule. – Eesti Statistika Kuukiri. 8/06. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski. Tööjõud kui ammenduv ressurss. – Eesti Statistika Kuukiri. 3/06. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2006

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Kristi Lehto. Mõõdikud arengukavades. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

2005

Mihkel Servinski. Mõõdikud arengukavades ja statistikas. – Eesti Statistika Kuukiri. 6/05. Monthly Bulletin of Estonian Statistics. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski. Tööturu piirkondlikud erisused Eestis. – Tööturg. 2004. Labour Market. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski, Anne Karjus, Andres Rõigas. Rahvastiku paiknemine Eestis. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

Mihkel Servinski, Kristi Lehto, Gleb Denissov. Suremuskordajad maakondades ja surmapõhjuste struktuurierinevused omavalitsusüksustes. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

2003

Mihkel Servinski, Kristi Lehto, Ülle Pettai. Muutused maarahvastiku struktuuris. – Linnad ja vallad arvudes. 2003. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2003

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikus omavalitsuse eelarvesse. – Linnad ja vallad arvudes. 2003. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2003

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad