Eesti Statistika

Analüüsid ja ettekanded

2018

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Narva ja teised Euroopa Liidu idapiiril asuvad väikelinnad. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/18. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2018

Euroopa linnade uuring annab suurepärase võimaluse võrrelda Euroopa eri piirkondades asuvaid linnu. Uuringuta sellist võimalust peaaegu polekski. Eestist osaleb linnastatistika uuringus kolm linna: Tallinn, Tartu ja Narva. See artikkel vaatleb Narvat võrdluses nelja sarnase suurusega Euroopa Liidu idapiiril asuva linnaga.

2017

Marika Kivilaid, Greta Tischler. Lõuna-Eesti ja ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS). – Eesti Statistika Kvartalikiri. 3/17. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2017

See kvartalikiri on pühendatud Lõuna-Eestile. Artikkel annab ülevaate sellest, mida kvartalikirjas mõeldakse Lõuna-Eesti all ja kuidas paigutub Lõuna-Eesti meie lähiriikide – Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Norra – konteksti. Piirkondliku jaotuse alus on NUTS-i (Nomenclature of Territorial Units for Statistics) klassifikaator.

2016

Marika Kivilaid, Greta Tischler. Pärnu maakonna üldine ülevaade. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2016

Pärnu maakonna lühitutvustusele on lisatud põhinäitajate tabel. Valik Pärnu maakonna ja Eesti näitajaid ning nende muutus ajavahemikul 2005–2014 on esitatud joonisel.

Marika Kivilaid. Kohalike omavalitsuste eelarved. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/16. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2016

Artiklis antakse lühiülevaade Pärnu maakonna kohalike omavalitsuste eelarvete tuludest ja kuludest, võrreldakse neid kõikide Eesti kohalike omavalitsuste keskmisega ning jälgitakse viimase kümnendi jooksul toimunud muutusi. Analüüs põhineb eelarvete kvartaliaruannetel, mida kohalikud omavalitsused esitavad Rahandusministeeriumile.

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Greta Tischler. Eesti piirkondlik areng 1991–2016. – Eesti piirkondlik areng. 2016. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2016

Traditsiooniliselt avaldab Statistikaamet oma iga-aastases kogumikus „Eesti piirkondlik areng“ ülevaate kehtiva regionaalarengu strateegia täitmisest. Et 2016. aastal möödus 25 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest ning riigireformi osana alustati haldusreformi elluviimist Eestis, siis käsitletakse selles kogumikus Eesti piirkondlikku arengut tavalisest pikemalt.

2014

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Eesti suuremad linnad võrdluses naaberriikide suuremate linnadega. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 2/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2014

Artikkel annab järjekordse ülevaate projekti Urban Audit käigus kogutud andmetest ja sellest, millised on Eesti kolm rahvaarvult suuremat linna – Tallinn, Tartu ja Narva – võrdluses Leedu, Läti, Rootsi ja Soome suuremate linnadega.

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Tallinn ja selle linnaosad. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 1/14. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2014

Artikkel annab järjekordse ülevaate projekti Urban Audit käigus kogutud andmetest ja sellest, milline näeb nende põhjal välja Eesti pealinn Tallinn. Tallinna linnaosi võrreldakse omavahel näitajate alusel, millega Eurostat võrdleb Euroopa Liidu suuremate linnade linnaosasid.

2013

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Elukvaliteet Tallinnas ja teistes Euroopa Liidu riikide pealinnades. – Eesti Statistika Kvartalikiri. 4/13. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia. Tallinn: Statistikaamet, 2013

Artikkel annab ülevaate projekti Urban Audit käigus tehtud Euroopa Liidu riikide pealinnade elanike rahuloluküsitluse tulemustest. Neist on näha, et tallinlased on oma linnaga rahul, kuid paljudes Euroopa Liidu riikide pealinnades on rahulolu oma linnaga suurem kui Tallinnas. Tallinlased on kõige rohkem rahul kaupluste kättesaadavuse ja kultuurirajatistega. Tööd ja sobiva hinnaga head elamispinda on siin aga keeruline leida. Linna probleemsemate valdkondadena toovad elanikud esile teid ning tervishoiuteenuseid.

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Tõmbekeskuste Eesti Viljandimaa näitel. – Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Haldusreform – või siis haldusterritoriaalne või omavalitsuskorralduse reform, mida on vahel ka riigireformiks nimetatud – on Eesti piirkondliku arengu kesksemaid teemasid. Nimetuste paljusus näitab, et valitseb teatud segadus ja et igaüks neist tähistab mõnevõrra erinevat sisu, kuigi reformi peamine objekt – kohaliku omavalitsuse korraldus, laiemalt riigikorraldus – on kõikide puhul sama. Tegelikult on halduskorralduse teema väga vana, omavalitsuskorraldusega tegeleti sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal ja on tegeletud pidevalt ka taasiseseisvumise järel. Selle mahuka ja keerulise ainese kohta on kaitstud doktori- ja magistritöid, kirjutatud monograafiaid. Ka Nõukogude Liidu ajal oli Eesti territooriumi halduskorraldus pidevas muutumises.

Marika Kivilaid. Mihkel Servinski. Elujõulisuse indeks. – Eesti piirkondlik areng. 2013. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2013

Asi sai alguse kümmekond aastat tagasi ühest õppereisist Soome. Tegelikult hakkas selliste reiside aeg otsa saama ning suurem osa sellest, mida soomlased näidata tahtsid, oli juba nähtud, aga eks iga kord lisandus ka midagi uut.

2012

Marika Kivilaid, Mihkel Servinski. Eesti ja tema naaberriikide haridusstatistika projektis Urban Audit. – Eesti piirkondlik areng. 2012. Regional development in Estonia, Tallinn: Statistikaamet, 2012

Artiklis antakse ülevaade Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika peadirektoraadi ja Euroopa Statistikaameti (Eurostat) projektist Urban Audit ning selle käigus kogutud haridusstatistika näitajatest. Kuna artikli maht ei võimalda vaadelda kõikide projektis osalevate riikide ja linnade andmeid, siis on tehtud valik ja vaadeldud Eesti, Leedu, Läti, Rootsi ja Soome riigi ja nende mõnede linnade andmeid (kaart 1). Kui projekti käigus kogutud andmed on olemas ka Eesti maakondade kohta, vaadeldakse artikli viimases osas eraldi neidki.

2006

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid, Kristi Lehto. Mõõdikud arengukavades. – Eesti piirkondlik areng. Eesti Statistikaseltsi Teabevihik 17. Tallinn: Statistikaamet, 2006

2005

Marika Kivilaid. Arenguindeks. – Linnad ja vallad arvudes. 2005. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2005

2003

Mihkel Servinski, Marika Kivilaid. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikus omavalitsuse eelarvesse. – Linnad ja vallad arvudes. 2003. Cities and Rural Municipalities in Figures. Tallinn: Statistikaamet, 2003

Autorid
Alis Tammur, Anastassia Žegulova, Andres Anier, Andres Klaus, Andres Rõigas, Andrus Jõgi, Andrus Saar, Anne Karjus, Anto Aasa, Antti Roose, Anu Külaviir, Anu Tõnurist, Arno Lõo, Berit Hänilane, Bianka Plüschke-Altof, Diana Beltadze, Eedi Sepp, Ene-Margit Tiit, Erki Saluveer, Evelin Puura, Eve Valdvee, Gaili Illison, Garri Raagmaa, Gleb Denissov, Greta Tischler, Helerin Rannala, Helerin Äär, Helga Laurmaa, Helmut Hallemaa, Inge Nael, Jaak Kliimask, Jaanus Kiili, Janis Brunenieks, Jonas Martinavičius, Julia Aru, Jussi Sakari Jauhiainen, Jüri Jagomägi, Kaarel Lehtsalu, Kadi Leppik, Kadri Koreinik, Kadri Leetmaa, Kadri Raid, Kadri Soo, Kaja Loodla, Kaja Sõstra, Kalev Härk, Karin-Liis Haljaste, Karolin Kõrreveski, Kati Karelson, Katri Tammekand, Kersti Salu, Kersti Sannik, Koit Meres, Krista Valdvee, Kristel Kutsar, Kristi Lehto, Kutt Kommel, Laura Aaben, Leila Oja, Maali Käbin, Mare Ainsaar, Mare Kusma, Mare Ruuge, Maret Helm-Rosin, Mare Vähi, Margus Tiru, Margus Tuvikene, Maria Ausmees, Marika Kivilaid, Marika Šadeiko, Mari Kreitzberg, Mari-Liis Otsing, Mari Nõmm, Martin Gauk, Mati Valgepea, Matti Lüsi, Meelis Sügis, Merike Sinisaar, Merli Mäger, Merli Reidolf, Mihkel Servinski, Mikk Lõhmus, Mirgit Silla, Monika Oberšneider, Märt Leesment, Olga Schihalejev, Ona Molienė, Peteris Skinkis, Priit Potisepp, Priit Tampere, Ralfs Spāde, Raul Rosenberg, Reelika Parve, Reet Nestor, Rein Ahas, Riina Kerner, Rivo Noorkõiv, Robert Müürsepp, Siim Krusell, Siiri Silm, Sulev Liivik, Svetlana Šutova, Taavi Lai, Tatjana Smõkova, Tavo Kikas, Tiina Pauklin, Tiina Pärson, Tiit Tammaru, Tiiu-Liisa Laes, Triin Noorkõiv, Tõnu Kollo, Urmas Kase, Valentīna Locāne, Valentina Ralkina, Veiko Sepp, Vello Kutsar, Üllar Vahtramäe, Ülle Pettai, Ülle Valgma, Yngve Rosenblad