Eesti Statistika

REL 2011

Ene-Margit Tiit, Mihkel Servinski. Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud

Raamat käsitleb Eesti maakondade rahvastiku arengut statistilises võtmes, materjal on esitatud pigem matemaatiku-statistiku kui demograafi vaatenurgast. Kirjeldatakse pilti, mis avaneb maakondade rahvastikust 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmeid uurides. Raamat jaguneb sisuliselt kahte ossa: esimeses võrreldakse rahvastiku olukorda maakondades ja suuremates linnades ning kirjeldatakse ühiseid suundumusi, teine osa vaatab rahvastikku maakonniti, sisse tuuakse linna ja valla tasand. Kõiki maakondi käsitletakse ühesuguse mustri alusel. Väljaannet võib käsitleda jätkuna Ene-Margit Tiidu raamatule „Eesti rahvastik. Hinnatud ja loendatud“, kus Eesti rahvastikku vaadeldi tervikuna, piirkondliku arengu eripäradele olulist tähelepanu pööramata. Ülevaate saab maakondade rahvaarvust, rahvastiku soo-vanuskoosseisust ja paiknemisest. Rahvastikku kirjeldatakse ka rahvuse ja teiste identiteeditunnuste abil, samuti saab ülevaate rahvastiku haridusest ja terviseseisundist, töö- ja pereelust ning eluruumidest ja elamistingimustest.

Toimepiirkondade määramine

Statistiline ülevaade annab uudse pildi töörändest, tutvustades pendelrände alusel määratud toimepiirkondi Eestis. 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmete põhjal analüüsitakse rahvastiku töörännet ning määratakse selle käigus toimepiirkonnad, mille piires inimesed iga päev liiguvad. Analüüs koostati kandipõhiselt (elukoht kandi täpsusega) kõigi Eesti maakondade kohta ühtsete kriteeriumite alusel ning toimepiirkondadega kaeti kogu riigi territoorium. Väljaandes on hulk kaarte. Raport valmis koostöös Siseministeeriumiga.

Kandipõhised töörände näitajad. Kantide kuuluvus toimepiirkonda

Tabel on mõeldud kasutamiseks koos toimepiirkondade määramise väljaandega. Tabelites on esitatud kantide täielik nimekiri koos sinna kuuluvate asustusüksustega, kantide kuuluvus toimepiirkondadesse ja selle vöönditesse ning kantide töörännet üldiselt iseloomustavad näitajad (tööhõive määr, välisriigis töötajate osatähtsus jne). Kasutatud mõisteid on selgitatud „Toimepiirkondade määramise“ väljaandes.

Ene-Margit Tiit, Mihkel Servinski. Rahva ja eluruumide loendus 2011. Ülevaade Eesti maakondade rahvastikust

Väljaandes on 2011. aasta rahva ja eluruumide andmete põhjal koostatud lühike ülevaade Eesti maakondade rahvastikust. Esmalt antakse üldine ülevaade teemade kaupa, misjärel kirjeldatakse olukorda maakonniti samadel teemadel põhjalikumalt. Aja jooksul ülevaade muutub, sest lisanduvad uued teemad. Väljaanne on illustreeritud rohkete jooniste ja kaartidega.

Ülle Valgma, Anu Tõnurist. Rahva ja eluruumide loendus 2011. Ülevaade Eesti omavalitsusüksuste töörändest

Ülevaates esitatakse omavalitsusüksustevahelise töörände vookaardid maakondade kaupa. Tööränne on inimeste liikumine elu- ja töökoha vahel, kui need asuvad eri omavalitsusüksustes. Töörändekaardid põhinevad 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel ja kaarte saab vaadata ka kihiti. Ülevaade on koostatud koostöös Siseministeeriumiga.

8888