Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Õigusaktid

Eesti

Riikliku statistika seadus

Statistikaameti põhimäärus

Statistikaameti kogutud ja töödeldud andmete kaitse kord

Konfidentsiaalsete andmete teaduslikel eesmärkidel edastamise kord

Statistikatööde loetelu

Euroopa

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 223/2009 Euroopa statistika kohta

Euroopa Komisjoni 17. juuni 2013 määrus (EL) nr 557/2013 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil

Euroopa Komisjoni 17. juuni 2013 määruse (EL) nr 557/2013 seoses juurdepääsuga konfidentsiaalsetele andmetele teaduslikul eesmärgil parandus

Loendused

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 763/2008, 9. juuli 2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 218, 13.8.2008, lk 14–20

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1201/2009, 30. november 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008, rahva ja eluruumide loenduste kohta seoses andmete ning nende jaotuste tehniliste spetsifikatsioonidega (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 329, 15.12.2009, lk 29–68

Komisjoni määrus (EL) nr 519/2010, 16. juuni 2010 , millega võetakse vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst), ELT L 151, 17.6.2010, lk 1–13

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 99/2013, 15. jaanuar 2013, Euroopa statistikaprogrammi 2013–2017 kohta EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst, ELT L 39, 9.2.2013, lk 12–29

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1260/2013, 20. november 2013, Euroopa rahvastikustatistika kohta EMPs kohaldatav tekst, ELT L 330, 10.12.2013, lk 39–43

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 205/2014, 4. märts 2014, millega kehtestatakse ühtsed tingimused Euroopa rahvastikustatistikat käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1260/2013 rakendamiseks seoses andmete jaotuse, tähtaegade ja muudatustega EMPs kohaldatav tekst, ELT L 65, 5.3.2014, lk 10–26

Komisjoni määrus (EL) 2017/712, 20. aprill 2017, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 763/2008 sätestatud võrdlusaasta ning rahvastiku ja eluruumide statistiliste andmete ja metaandmete programm (EMPs kohaldatav tekst) C/2017/2433, ELT L 105, 21.4.2017, lk 1–11

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2017/881, 23. mai 2017, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 763/2008 rahva ja eluruumide loenduste kohta kvaliteediaruandeid käsitleva korra ja struktuuri ning andmete edastamise tehnilise vormingu osas ning muudetakse määrust (EL) nr 1151/2010 (EMPs kohaldatav tekst ) C/2017/3397, ELT L 135, 24.5.2017, lk 6–14

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2018/1799, 21. november 2018, millega kehtestatakse ajutised otsesed statistikaalased meetmed 2021. aasta rahva ja eluruumide loenduse valitud teemade levitamiseks 1 km2 ruutvõrgule geokodeerituna (EMPs kohaldatav tekst) C/2018/7597, ELT L 296, 22.11.2018, lk 19–27

2001. aasta põllumajandusloenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid

2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse korraldamist reguleerivad õigusaktid