Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Lõimumine

Tänapäeva Eesti on riik, kus põhirahvuse ehk eestlaste kõrval elavad eri etnilise, kultuurilise ja keelelise tausta ning päritoluga inimesed. Neid inimrühmi ei ole võimalik üheselt eristada, pigem saab neid kirjeldada mitmesuguste tunnuste, nagu demograafiline ja sotsiaal-majanduslik taust, toimetulek, elamistingimused jne, kaudu. Eri rahvastiku- ja ühiskonnarühmade kooseksisteerimise iseloomustamiseks on kasutusel lõimumise mõiste. See tähistab sõbralikku ja turvalist koosolemist, mis põhineb ühiskonnarühmade vastastikusel aktsepteerimisel ja lugupidamisel. Lõimumise eesmärk on tagada võrdsed võimalused edukaks toimetulekuks ja heaoluks kõigile Eestis elavatele inimestele olenemata nende rahvuslikust kuuluvusest ja emakeelest.

Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud lõimumisnäitajad kajastavad eri koduse keele, kodakondsuse ja päritoluga inimrühmade hariduse omandamist, tööhõives osalemist, sotsiaal-majanduslikku toimetulekut ja elamistingimusi. Nimetatud näitajad võiksid olla abiks lõimumise mõõtmisel.

Lõimumisnäitajad on osa teiste valdkondade statistikast.