Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Klassifikaatorid

Klassifikaator on täpselt kirjeldatud, üksteist välistavate ning number- või tähtkoodiga tähistatud kategooriate põhjalik ja korrastatud süsteem. Statistikasüsteemist lähtuvalt võib klassifikaatorit vaadelda kui diskreetsete, täielike ja üksteist vastastikku välistavate vaatluste hulka, mida võib omistada vaadeldavale muutujale andmete kogumisel ja/või avaldamisel (United Nations Glossary of Classification Terms).

Struktuuri järgi saab klassifikaatorid liigitada hierarhilisteks ja lineaarseteks. Hierarhiline klassifikaator on mitme tasemega klassifikaator, mida on võimalik kujutada puustruktuurina. Lineaarne klassifikaator on ühe tasemega klassifikaator, mis on koodide ja nendele vastavate nimetuste loetelu.

Klassifikaatoreid liigitatakse ka kasutusotstarbe (tegevusalad, tooted ja teenused, territooriumid jne) ning kasutuse ulatuse (rahvusvahelised, regionaalsed, riigisisesed) järgi.

Enamik Eestis kasutatavaid klassifikaatoreid on loodud tõlke või riigisisese versioonina rahvusvaheliste klassifikaatorite alusel. Klassifitseerimisel jaotatakse üksikobjektid kindlate tunnuste alusel rühmadesse (klassidesse, jagudesse, gruppidesse) nii, et iga objekt kuulub ainult ühte rühma. Igal rühmal on nimetus ja koodtähis (numbriline või täheline). Klassifikaatori lahutamatuks osaks on ka klassifitseerimisreeglid ja selgitavad märkused. Klassifikaatorit nimetatakse ka liigituseks, nomenklatuuriks või nimistuks.