Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Kaardid

Eesti põnevad paigad ootavad avastamist

Statistikablogi
Ülle Valgma

Statistikaamet pani kaardile paar võimalust, mida suvel Eestis puhkamiseks kasutada. Miks mitte külastada mõne maakonna loomanimelisi, mehe- või naisenimega külasid või hoopis Eestis asuvaid maailma suurlinnade nimekaimudest paiku? Head avastamist!

Kaart: Looma-, linnu-, kala- või putukanimelised külad

Loe edasi

Eesti statistika aastaraamat. 2015. Statistical Yearbook of Estonia

artikkel
Traditsiooniliselt annab statistika aastaraamat ülevaate keskkonna, rahvastiku, sotsiaal- ja majanduselu olukorrast 2014. aastal võrdluses kolme-nelja varasema aastaga. Kokkuvõtliku pildi majanduses ja ühiskonnas toimunud muutustest annab majandus- ja sotsiaalülevaade, samuti Eestit iseloomustavad teemakaardid. Iga käsitletava valdkonna kohta on aastaraamatus ülevaatlik artikkel, mida täiendavad tabelid ja joonised. Eesti kohta maailmas aitavad iseloomustada võrdlused teiste riikidega. Raamatu lõpus on statistiliste mõistete ja definitsioonide tähestikuline loend ning sisujuht.
Väljaande kaas

Loe edasi

Muutused Tallinna elanike paiknemises viimase kolme rahvaloenduse andmetel

Statistikablogi
Tiit Tammaru, Ülle Valgma, Berit Hänilane, Allan Puur

Tallinna rahvastiku ruumilises paiknemises on 1989., 2000. ja 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes toimunud suured muutused – üle kogu Eesti on toimunud rahvastiku koondumine Tallinnasse ning Tallinna elanike valgumine väikeelamute piirkondadesse.

Diagramm: Elanike arvu muutus Tallinnas rahvaloenduste andmetel

Loe edasi

Unistad suvepuhkusest asustamata paigas?

Statistikablogi
Berit Hänilane

2011. aasta rahvaloenduse andmete põhjal Eesti territooriumi rahvastikutihedust aluseks võttes leiab inimasustuseta paiku nii mandrilt kui ka saartelt.

Kaart: Inimasustusest kõige kaugemale jäävad paigad ja nende paikade suvekuude ilmastik, 2014

Loe edasi

Eesti kodakondsuse ja päritoluga inimesed Euroopas

Statistikablogi
Anu Tõnurist

Eesti kodakondsusega inimesi loendati viimasel rahvaloendusel erinevates riikides kokku ligi 60 000.

Eestis sündinud ja Eesti kodakondsusega inimesed Euroopas. 31.12.2011

Loe edasi

Eesti piirkondlik areng. 2014. Regional Development in Estonia

artikkel
Kogumikus antakse ülevaade Eesti piirkondlikust arengust eelkõige maakondlikul ja omavalitsusüksuste tasandil. Mõnda valdkonda käsitletakse ka detailsemalt, näiteks asustusüksuste ja asumite kaupa. Kogumik tugineb peamiselt rahva ja eluruumide loenduse andmetele. Teemasid analüüsitakse eelkõige geoinfosüsteemi vahendite abil ning seepärast on kogumikus kesksel kohal teemakaardid, mille tõlgendamist hõlbustavad kommentaarid. Traditsiooniliselt jälgitakse Eesti regionaalarengu strateegias püstitatud eesmärkide täitmist. Ülevaated käsitlevad rahvastikus, keskkonnas, sotsiaalelus ja majanduses toimunud muutusi ning nende piirkondlikke erinevusi. Andmete tõlgendamist hõlbustavad peamiste mõistete määratlused koos metoodiliste selgitustega.
Väljaande kaas

Loe edasi

Mil määral kattub vanemate töö- ja laste koolitee?

Statistikablogi
Anu Tõnurist

2011. aasta rahvaloenduse andmetel on töörände peamiseks sihtkohaks suuremad linnad. Laste haridus- ja vanemate töörände muster enamasti ei kattu. Õpirände ulatuse ja suuna määrab kooli kaugus kodust – gümnaasiumis käiakse üldjuhul kodu lähedal.

Kaart: Töörände alusel määratud toimepiirkonnad ja gümnaasiumiastme õpilaste haridusrände vood

Loe edasi

Päevasel ajal Tallinna kesklinna rahvastik kolmekordistub

Statistikablogi
Berit Hänilane

Kui lähtuda 2011. aasta rahvaloenduse andmetest ning võrrelda inimeste asukohta päeval ja öösel, siis kõige tihedamini asustatud ruutkilomeeter asub Tallinna kesklinnas Estonia puiestee ümbruses, kus päevasel ajal viibib hinnanguliselt üle 19 800 inimese.

Tallinna öö- ja päevarahvastiku paiknemine (3D-animatsioon), 31.12.2011

Loe edasi

Enamikust Eesti paikadest jõuab haiglasse 30 minutiga

Statistikablogi
Ülle Valgma, Mare Ruuge

2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab 90% Eesti elanikest haiglatest kuni 30-minutilise autosõiduteekonna kaugusel, seda eeldusel, et keskmine sõidukiirus asulates on 35 km tunnis ja maanteedel 90 km tunnis.

Kaart: Haiglate 30-minutilise autosõiduteekonna kaugusele ulatuvad teeninduspiirkonnad ja rahvastiku tihedus

Loe edasi

Tallinnast väljapoole käib tööl 35 000 pealinlast

Statistikablogi
Anu Tõnurist

2011. aasta rahvaloenduse andmetel käib Tallinnast mujale omavalitsusse tööle rohkem kui 35 000 inimest ehk ligi 9% pealinna hõivatutest.

Kaart: Pendelränne Tallinna linnaosadest Rae valda, REL 2011

Loe edasi