Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Albert Pulleritsu preemia

Statistikaamet annab alates 2011. aastat välja Albert Pulleritsu nimelist noore statistiku preemiat. Albert Pullerits (1892–1967) oli Eesti Statistika Keskbüroo esimene juht ja riikliku statistika rajaja ning arendaja. Preemiaga tunnustatakse üht noort üliõpilast, kelle rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö rakendab või arendab mõnda statistika meetodit.

Pulleritsu preemia eesmärk on

 • tunnustada noori, kes aitavad edendada statistikat kui olulist teadusharu;
 • innustada statistikahuvilisi statistika meetodeid rakendama ja arendama;
 • tõhustada statistikaameti koostööd teadusasutustega.

Kandideerimise tingimused

 1. Preemiale võivad kandideerida kõik, kelle 2020. aastal valminud rahvastiku, sotsiaalelu, majanduse või keskkonna valdkonna magistri- või bakalaureusetöö (edaspidi üliõpilastöö) rakendab oluliselt või arendab mõnda statistika meetodit.
 2. Konkursile esitatav üliõpilastöö peab vastama järgmistele tingimustele:
  • autor on Eesti alaline elanik ja preemiale kandideerimise kuni 30-aastane;
  • töö vastab akadeemilistele sisu- ja vormistamisnõuetele;
  • töö on eesti või inglise keeles.
 3. Kandideerimiseks tuleb esitada
  • kandideerimise avaldus, milles on märgitud üliõpilastöö kaitsmise aeg ja koht (sh üliõpilase eriala ja õppeasutus), üliõpilase kontaktandmed (e-posti aadress, telefon) ning juhendaja või retsensendi kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), üliõpilase töökoht või õppeasutus avalduse esitamise ajal;
  • üliõpilastöö elektrooniliselt;
  • ingliskeelse üliõpilastöö korral 2–3-leheküljeline eestikeelne kokkuvõte;
  • juhendaja või retsensendi arvamus.
 4. Üliõpilastöid koos nimetatud dokumentidega saab esitada statistikaametile e-posti teel stat at stat dot ee, märksõna Albert Pulleritsu preemia, 1. septembrini 2020 (k.a). Hiljem esitatud tööd hindamisele ei kuulu. Lisateave: tel 625 9300.
 5. Üliõpilastöö esitab töö autor või juhendaja. 

Võitja valimine

 1. Üliõpilastööde hindamiseks moodustatakse hindamiskomisjon, mille koosseisu kuuluvad statistikaameti esindajad ja statistikanõukogu liige (v.a statistikaameti esindaja).
 2. Hindamiskomisjoni liikmed kinnitatakse statistikaameti peadirektori käskkirjaga.
 3. Komisjoni liikmete arv sõltub konkursile esitatud tööde arvust.
 4. Komisjoni liige ei osale enda juhendatud või retsenseeritud tööde hindamisel või kui ta ei ole muul põhjusel erapooletu.
 5. Üliõpilastöö hindamisel arvestab komisjon järgmisi kriteeriume:
  • kontseptsiooni uudsus;
  • metoodika;
  • tulemuste rakendatavus.
 6. Võrdsete tööde puhul hinnatakse eelkõige tulemuste rakendatavust.

Võitja väljakuulutamine

 1. Albert Pulleritsu preemia saaja kuulutab statistikaamet oma veebilehel välja hiljemalt 41. nädalal. Võitja saab aukirja ja preemiaks 500-eurose kinkekaardi (võitja saab valida talle sobiva raamatu- või elektroonikapoe kinkekaardi). Töö juhendajat tunnustatakse aukirjaga.
 2. Võitja töö avaldatakse statistikaameti veebilehel.
 3. Võimalusel saab võitja soovi korral teha tööpraktikat statistikaametis.