Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Keskkonnaseisund

Väljaanded ja artiklid

Keskkond

artikkel
Kaia Oras
– Eesti statistika aastaraamat. 2013. Statistical Yearbook of Estonia (lk 35)

Eesti säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ seab eesmärgiks saavutada ökoloogiline tasakaal. Kui hästi mahub Eesti majandus keskkonda ja milline on Eesti majanduse keskkonnamõju vaadatuna keskkonnaprobleemide kaudu?

Väljaande kaas

Loe edasi

Loodus

artikkel
Eesti. Arve ja fakte 2013 (lk 4)

Eesti loodus on mitmekesine, sest asub mandrilise ja merelise kliima piirialal. Iseloomulikud on poollooduslikud kooslused, sood, ulatuslikud metsaalad, jõed ja järved. Eesti asub lindude Ida-Atlandi rändeteel, märgala Matsalu rahvuspark on rändlindudele üheks tähtsaimaks peatuspaigaks.

Väljaande kaas

Loe edasi

Keskkond

artikkel
Kaia Oras
– Eesti statistika aastaraamat. 2012. Statistical Yearbook of Estonia (lk 35)

Käesoleval aastal möödub kakskümmend aastat esimesest ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsist Rio de Janeiros ja kümme aastat ülemaailmsest säästva arengu tippkohtumisest Johannesburgis, kus seati eemärgiks töötada välja säästva arengu poliitika ja rakendada seda jätkusuutliku arengu saavutamiseks. Selle saavutamiseks on majandus- ja sotsiaalsfääri jätkusuutlikkuse kõrval oluline ka keskkonna jätkusuutlikkus.

Väljaande kaas

Loe edasi

Keskkond

artikkel
Kaia Oras, Kersti Salu
– Eesti statistika aastaraamat. 2011. Statistical Yearbook of Estonia (lk 35)

Eesti säästva arengu riiklik strateegia „Säästev Eesti 21“ järgi on Eesti jätkusuutlik siis, kui ühiskonnas toimub peale eestiliku kultuuriruumi püsimise, inimeste heaolu kasvu ja ühiskonna terviklikkuse poole liikumise ka kooskõlaline ja mõõdetav liikumine ökoloogilise tasakaalu poole. Ökoloogilise tasakaalu saavutamisel keskendutakse Eestis praegu olulistele fookusteemadele ehk probleemvaldkondadele: keskkonna saastamine, jäätmeteke ja -käitlus, loodusressursside kasutamine, jätkusuutlik energeetika, keskkonnahoidlik transport ja liigiline mitmekesisus. Nende valdkondade arengut seiratakse näitajate komplektiga, mis on kindlaks määratud strateegia „Säästev Eesti 21“ rakendamise aruandes. Siinses peatükis on vaadeldud neist fookusteemadest kahte: keskkonna saastamine ning jäätmeteke ja -käitlus. Need kaks teemat käsitlevad inimtegevuse mõju ehk survet keskkonnale (õhu ja vee saastamine, jäätmeteke), näidates ühtlasi seda, kui tõhusad on olnud keskkonnasaaste vähendamise meetmed. Lühidalt on kirjeldatud ka majandushoobasid keskkonna saastamise ja jäätmetekke vähendamiseks ning jäätmekäitluse edendamiseks.

Väljaande kaas

Loe edasi