Hea külastaja! See koduleht pole enam aktiivne. Alates 25. augustist 2020 selle sisu enam ei uuendata. Tere tulemast avastama andmeid statistikaameti uuendatud veebi www.stat.ee!

Korduma kippuvad küsimused

Miks peab andmeid esitama?

Kuidas saada teada, milliseid andmeid peab ettevõte Statistikaametile esitama?

Millisel juhul on vaja ettevõttes toimunud muudatustest Statistikaametit teavitada?

Kuidas majandusüksused valiminimekirja satuvad?

Kes ja milleks kogutavaid andmeid kasutab?

Kas ja kuidas on võimalik enda esitatud andmeid näha?

Miks ei kasuta Statistikaamet andmeid, mida andmeesitaja on juba esitanud teistele riigiasutustele, näiteks Eesti Pangale, Maksu- ja Tolliametile või PRIA-le?

Mis on sunniraha ja millal seda rakendatakse?

Miks peab andmeid esitama FIE või eraisik?

Mis on eSTAT ja mida see võimaldab?

Kuidas saab eSTATiga liituda?

Kuidas eSTATi siseneda?

Korduma kippuvad küsimused EKOMARi täitmisel

Kuhu ja kelle poole pöörduda abi saamiseks?


Miks peab andmeid esitama?

Statistikaamet kogub andmeid riikliku statistika seaduse alusel eesmärgiga pakkuda usaldusväärset ja objektiivset infot Eesti keskkonna, rahvastiku, sotsiaalvaldkonna ja majanduse seisundi ning trendide kohta. Selle seadusega on sätestatud andmete esitamine kehtestatud mahus ja tähtaegadel ning seadus on järgimiseks kõigile Eestis registreeritud ettevõtetele. Riikliku statistika seadus asub veebis aadressil https://www.riigiteataja.ee/akt/13332259?leiaKehtiv.

Kuidas saada teada, milliseid andmeid peab ettevõte Statistikaametile esitama?

Info selle kohta on avaldatud Statistikaameti veebilehel. Infot on võimalik saada ka Statistikaameti klienditoe telefonil +372 625 9100 või e-postiga aadressil klienditugi at stat dot ee. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.

Millisel juhul on vaja ettevõttes toimunud muudatustest Statistikaametit teavitada?

Juhul kui ettevõte on andmete esitamise kohuslane, aga pole tegevust alustanud, ei tegele küsimustikus mainitud tegevusalaga, on tegevuse peatanud või likvideeritud, tuleb sellest Statistikaametile teada anda klienditoe telefonil +372 625 9100 või e-postiga aadressil klienditugi at stat dot ee. Tegevuse peatamise või likvideerimise korral, tuleb täpsustada peatamise või likvideerimise kuupäev. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.

Andmete esitamata jätmise eest on Statistikaametil õigus teha ettekirjutus-hoiatus ja määrata sunniraha.

Kuidas majandusüksused valiminimekirja satuvad?

Et tagada statistika piisav kvaliteet ja detailsus tegevusalade ja ettevõtete suurusrühmade kaupa, kasutab Statistikaamet juhuvalimite meetodit, mis ühtib teistes Euroopa Liidu maades kasutatava meetodiga. Meetod tagab selle, et üks väikeettevõte ei satu ühel ajal kõigisse võimalikesse valimitesse.

Ettevõtetest valiku tegemiseks jagatakse ettevõtted töötajate arvu ja tegevusala järgi rühmadesse. Arvuti valib igast rühmast välja teatava hulga ettevõtteid, kes andmeid esitavad. Ettevõtete vastamiskoormuse ühtlustamiseks on ettevõtete nimekiri kindla järjekorraga ja iga küsimustiku puhul algab valik nimekirja erinevast punktist.

Statistikaametis rakendatud valimite koordineerimise süsteem tagab, et ühel väikeettevõttel ei ole tarvis täita korraga kõiki statistilisi küsimustikke. Praeguse valimi võtmise süsteemi ja valimimahtude juures on kuni üheksa töötajaga ettevõtetele enamasti tagatud, et nad on valimis kõige rohkem viis aastat. Seejärel langevad nad ühest valimist välja, aga võivad kohe sattuda mõne teise uuringu valimisse. Kui valimis on umbes 10% ettevõtetest, on tagatud, et ettevõte on valimis keskmiselt viis aastat, kui 20% ettevõtetest, siis kümme aastat jne. Andmeid peavad esitama kõik vähemalt 50 töötajaga ettevõtted.

Kes ja milleks kogutavaid andmeid kasutab?

Ühiskonna arengut kajastav statistika on vajalik nii riigijuhtimisel kui ka ettevõtete arengukavade koostamisel ja juhtimisotsuste langetamisel. Seega kasutavad esitatud andmete põhjal tehtud statistikat nii riigiasutused, teadusasutused, ettevõtted, rahvusvahelised organisatsioonid kui ka eraisikud.

Kas ja kuidas on võimalik enda esitatud andmeid näha?

Andmesubjektil on õigus tutvuda Statistikaameti poolt tema kohta kogutud andmetega riikliku statistika seadus § 28, lg 6 https://www.stat.ee/andmesubjektile-tema-andmetega-tutvumise-voimaldamine.

eSTATiga liitunud ettevõtted näevad kõiki oma viimaste aastate eSTATi kaudu esitatud andmeid veebikeskkonnas.

Miks ei kasuta Statistikaamet andmeid, mida andmeesitaja on juba esitanud teistele riigiasutustele, näiteks Eesti Pangale, Maksu- ja Tolliametile või PRIA-le?

Registriandmete laialdasem kasutamine, andmete esitamise tähtaegade ühtlustamine ja andmete vahetamine riigiametite vahel on Statistikaameti prioriteete, kuid seda takistab asjaolu, et andmekogude andmed ei kata riikliku statistika vajadusi. Näiteks ei ole raamatupidamisaruannetes ettevõtlusstatistika tarbijatele piisava detailsusega infot. Samuti on erinevusi raamatupidamisnäitajate ja statistiliste näitajate definitsioonides, mistõttu ei saa rahvusvaheliselt võrreldavat ettevõtlusstatistikat ainult raamatupidamisandmete alusel teha.

Andmete esitamiseks soovitame kasutada elektroonilist keskkonda eSTAT, kus küsimustikud on osaliselt teistele riigiametitele esitatud andmetega eeltäidetud.

Mis on sunniraha ja millal seda rakendatakse?

Statistikatöö tegemiseks kogutavate andmete esitamata jätmise või valeandmete esitamise korral on riikliku statistika tegijal õigus teha andmete esitamata jätjale või moonutatud andmete esitajale ettekirjutus rikkumise kõrvaldamiseks. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riikliku statistika tegija kohaldada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seadusega sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 2000 eurot (RStS § 39).

Miks peab andmeid esitama FIE või eraisik?

Riikliku statistika seaduse järgi on andmeesitajad Eestis registreeritud juriidilised isikud, välismaa äriühingute filiaalid, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, füüsilisest isikust ettevõtjad, kinnisvara, ehitisi või nende osi omavad või põllumajandusmaad või põllumajandusloomi valdavad füüsilised isikud ja põllumajanduslikud majapidamised. Füüsilistelt isikutelt ei koguta andmeid mitte isikute, vaid nende valduses olevate maade ja loomade kohta.

Mis on eSTAT ja mida see võimaldab?

eSTAT on elektrooniline andmeedastuskanal, mille kaudu saab turvaliselt, kiiresti ja mugavalt esitada riiklike statistikatööde jaoks kogutavaid andmeid. eSTAT teavitab andmeesitajat kõigist küsimustikest, mis ettevõttel tuleb Statistikaametile esitada. Küsimustiku esitamisel saab kohe infot selle kohalejõudmise ja täitmise korrektsuse kohta. Peale selle on eSTATis võimalik vaadata varem sama kanali kaudu saadetud küsimustikke ja tellida meeldetuletusi esitamistähtaegade kohta. eSTATi kaudu andmeid esitades lüheneb andmete sisestusele ja esmasele kontrollile kuluv aeg ja statistika valmib kiiremini, mis on omakorda oluline tarbijale. Täpsem info eSTATi kasutamise kohta on eSTATi kasutusjuhendis.

Kuidas saab eSTATiga liituda?

eSTATiga liitumiseks tuleb ettevõtte/asutuse esindusõiguslikul isikul esitada taotlus. Taotluse saab esitada Statistikaameti veebilehe http://www.stat.ee rubriigis „Esita andmeid“ > „eSTAT“ või aadressil https://estat.stat.ee/, autentides ennast ID-kaardi või mobiil-ID abil või internetipanga kaudu. Digiallkirjastatud taotlusvormi võib Statistikaametisse saata e-postiga (klienditugi at stat dot ee). Taotluse vormi saab ka välja printida ja saata Statistikaametisse postiga (Tatari 51, 10134 Tallinn). Laekunud taotluse alusel loob Statistikaamet ettevõttele/asutusele tegevjuhi/peakasutaja, kes saab omakorda õiguse lisada oma ettevõttes/asutuses eSTATi andmeesitajaid ehk määrata küsimustike täitjaid. Kui andmeesitajale ei ole sätestatud piirangut, saab ta täita ja vaadata kõiki oma ettevõtte/asutuse eSTATi kaudu esitatavaid küsimustikke.

Kuidas eSTATi siseneda?

eSTATi saab siseneda aadressil https://estat.stat.ee/. Sisselogimiseks soovitame kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d.

eSTATi saab kasutada veebilehitsejatega Mozilla Firefox, Internet Explorer ja Google Chrome. Sisselogimisel tuleb jälgida, et veebilehitseja lubaks hüpikaknaid (pop-up window).

Kuhu ja kelle poole pöörduda abi saamiseks?

Klienditugi töötab E-N 8.30-16.30, R 8.30-15.30. Klienditoe telefon on 625 9100 ja e-post klienditugi at stat dot ee. Klienditoe poole pöördudes tuleb öelda ettevõtte registrikood.